NATURA 2000: preplet človekovega vpliva in naravnih bogastevNaša dežela je pravi mozaik gozdnih, kmetijskih in urbanih površin. Preteklo gospodarjenje z gozdom, kmetijstvo, ribištvo in urbanizacija so soustvarili današnjo podobo, pestrost krajine in razgibanost življenjskih prostorov.


Vendar pa se na vse več območjih kažejo negativni posegi ljudi na okolje, v smislu onesnaženja, pretirane izrabe virov, naseljevanja tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst, pretiranega lova in zmanjševanja življenjskih prostorov rastlinam in živalim kar vodi celo v izumiranje le-teh.
Povečana naravovarstvena zavest ljudi v drugi polovici 20. stoletja je sprožila naravovarstvena gibanja in ustanavljanje mednarodnih naravovarstvenih organizacij. Sprejete so bile mednarodne konvencije, namenjene ohranjanju biotske raznovrstnosti. Za uresničevanje ciljev teh konvencij je Evropska unija sprejela Direktivo o pticah in Direktivo o habitatih.
Ptičja direktiva je najstarejši predpis Evropske unije s področja varstva narave. Direktiva je vzpostavila obsežen sistem varstva za vse prostoživeče vrste ptic v Uniji. Sprejeta je bila kot odgovor na naraščajočo zaskrbljenost zaradi upadanja populacij ptic, kar je posledica onesnaženj, uničevanja habitatov in prekomernega lova. Nekaj let kasneje sprejeta Direktiva o habitatih pa nalaga opredelitev območij, namenjenih varovanju ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov. Opredeljuje približno 200 habitatnih tipov ter 700 rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za to območje. Na podlagi obeh evropskih direktiv je bilo določeno omrežje Natura 2000.
Omrežje je posledica spoznanja, da lahko uspešno varujemo ogrožene vrste le, če se povežemo znotraj Evrope kot celote in pri tem pozabimo na državne meje. Z njim varujemo na nivoju Evrope več kot 1000 redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter več kot 200 habitatnih tipov.

Zemljevid območij Natura 2000 v Sloveniji (Foto: MOP)

V Sloveniji smo v omrežje vključili 354 območij, od tega kar 323 na podlagi Direktive o habitatih in 31 na podlagi Direktive o pticah. Z vzpostavitvijo teh območij varujemo 114 rastlinskih in živalskih vrst ter 60 habitatnih tipov. Varujemo pa tudi 119 ptičjih vrst, opredeljenih po Direktivi o pticah. To, da je Slovenija s 37 % površine države vključena v Natura 2000 območje, vodilna v Evropski uniji, priča o izredni ohranjenosti našega okolja ter odličnem sobivanju med človekom in naravo. 

Naslednjič bomo podrobneje opisali povezavo med Notranjskim regijskim parkom in Naturo 2000. 

Komentarji

Priljubljene objave