Natura 2000

Evropska unija že več kot desetletje oblikuje mrežo posebej varovanih območij Natura 2000. Njen namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo.


Slovenija je, tako kot vse države članice, dolžna določiti območja NATURA 2000 in jih tudi ustrezno ohranjati. Pravno podlago za vzpostavljanje območij NATURA 2000 predstavljata Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in Direktiva o ohranjanju prostoživečih ptic.
Mreža območij Natura 2000 je ključni steber varstva narave v Evropski uniji. Do decembra 2006 je bilo v Evropski uniji razglašenih 4.617 območij po direktivi o pticah, s skupno površino več kot 254.000 km2. Površine na kopnem so presegale velikost Nemčije. Opredeljenih je bilo tudi 20.862 območij po Habitatni direktivi, skupne površine 560.445 km2. Različne države so opredelile različno število območij, odvisno od ohranjenosti narave.


Natura 2000 v Sloveniji 

Določenih je 355 območij, od tega jih je 324 določenih na podlagi direktive o habitatih in 31 na podlagi direktive o pticah.
Cerkniško jezero je območje habitatnega tipa presihajoča jezera in habitata bobnarice v Natura 2000 območjih Cerkniško jezero (SI 5000015) in Notranjski trikotnik (SI 3000232). Skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo spada tudi pod Ramsarsko območje – mokrišče mednarodnega pomena.

Natura območje Cerkniško jezero je po številu in pomembnosti z vidika ptičjih populacij drugo najpomembnejše v Sloveniji. V tem okviru se varuje 33 vrst ptic, med katere spada tudi bobnarica. Celotno projektno območje leži tudi znotraj Natura 2000 območja Notranjski trikotnik, v okviru katerega se varuje 21 vrst, med katere spadajo veliki pupek, bukov kozliček, volk, vidra, rjavi medved, ris…
Več o Natura 2000 območjih tako v Sloveniji kot v tujini lahko preberete na uradni slovenski Natura 2000 spletni strani. 

Komentarji

Priljubljene objave