Projektni partnerji


Vodilni partner:

Notranjski regijski park leži znotraj meja občine Cerknica in obsega dobrih 222 km². Ustanovljen je bil leta 2002 s prednostno nalogo varovanja naravnih in kulturnih vrednot. Skrbimo za kulturno in naravovarstveno ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev parka. Spodbujamo inovativen, trajnosten in premišljen turistični razvoj regije. V prihodnjih letih želimo postati najuspešnejši slovenski naravni park in svetovno prepoznano zavarovano območje, ki je v ponos lokalnim prebivalcem.

Med cilje parka spada prednostno varovanje habitatnih tipov in ogroženih vrst ter preprečevanje negativnih posegov v okolje in zmanjševanje vpliva že izvedenih neprimernih posegov. S pomočjo vzpostavljene usmerjevalne infrastrukture in vodniške ter nadzorniške službe želimo usmerjati obiskovalce na manj občutljiva območja parka ter izobraževati in popularizirati varstvo narave.

Ostali partnerji:

DOPPS je nacionalna naravovarstvena organizacija, katere cilj je zaščita ptic in njihovih habitatov. Osredotoča se na podrobne raziskave območij, redno spremljanje populacij izbranih vrst ptic ter na spremljanje vrst varstvene pozornosti, ekološke raziskave, upravljanje z rezervati in mirnimi conami, izobraževanje in promocijo varstva narave preko ptic. Na projektu bodo sodelovali predvsem pri načrtovanju mirnega območja za bobnarico in popisu ptičjih združb ter pri pripravi interpretacijskih vsebin zelene infrastrukture ter spletne strani.

Družba Hidrotehnik je specializirana za hidrogradnjo in urejanje voda. Večina del obsega vzdrževalna dela na vodotokih in vodni infrastrukturi, ukrepanje v času povečane ogroženosti pred škodljivim delovanjem voda in odpravo posledic neurij in poplav. Pri izvedbi del na območju varstva narave v čim večji meri ohranja, ali izboljša kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst ter s tem ohranja in pospeši ekosistemske storitve okolja. V okviru projekta bodo izvajali obnovo spodnjega odseka vodotoka Stržen, kjer se bo ponovno aktiviral dvojni meander.


ZRSVN je strokovna državna institucija, ki si prizadeva za kakovostno trajno sobivanje narave in človeka. Primarno poslanstvo zavoda je ohranjanje slovenske narave in varovanje naravovarstveno najbolj ogroženih območij. Na projektu bodo odgovorni za naravovarstveni nadzor nad delom ter za pripravo interpretacijskih vsebin zelene infrastrukture in spletne strani. Sodelovali bodo tudi pri urejanju območja mirne cone za bobnarico.

ZZRS opravlja dejavnosti javne službe na področju sladkovodnega in morskega ribištva. Poleg tega izvaja tudi tržne dejavnosti s področja športno-rekreativnega ribolova in gojitve rib ter različne raziskovalne in strokovne naloge s področja ribiške biologije. Na projektu bodo izvedli izlov rib iz struge, s čimer se bo preprečil njihov pogin med gradbenimi deli, spremljali pa bodo tudi stanje ribjih združb. Pripravljali bodo še interpretacijske vsebine zelene infrastrukture.

Komentarji

Priljubljene objave