Program LIFE


Program LIFE je finančni instrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija. LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Cilj programa LIFE za obdobje od 2014 do 2020 je prispevati k trajnostnemu razvoju ter doseganju ciljev Strategije Evropa 2020Sedmega okoljskega akcijskega programa Unije in drugih pobud EU na področju okolja in podnebnih sprememb.Cilj projektov LIFE Narava je prispevati k razvoju in izvajanju politike in zakonodaje EU na področju narave in biotske raznovrstnosti. Sofinancirani projekti morajo imeti evropsko dodano vrednost in biti skladni z ukrepi, ki se lahko financirajo iz drugih skladov EU v obdobju 2014–2020. Prednostno področje LIFE Narava in biotska raznovrstnost se osredotoča na: 

  • razvoj in izvajanje politik ter zakonodaje EU na področju narave in biotske raznovrstnosti (v skladu s Strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020Direktivo o pticah in Direktivo o habitatih);
  • podporo nadaljnjemu razvoju, izvajanju in upravljanju omrežja Natura 2000;
  • izboljšanje znanja za razvoj, izvajanje, ocenjevanje, spremljanje in vrednotenje evropskih politik ter zakonodaje na področju narave in biotske raznovrstnosti ter ocenjevanja in spremljanja dejavnikov, pritiskov in odzivov, ki vplivajo na naravo in biotsko raznovrstnost .
Foto: LIFE Slovenija

Tematske prednostne naloge za naravo so dejavnosti za izvajanje Direktive o habitatih in Direktive o pticah, zlasti:
(i) dejavnosti za izboljšanje varstvenega stanja habitatov in vrst, vključno z morskimi, ki so v interesu Unije;
(ii) dejavnosti v podporo bio-geografskim seminarjem omrežja Natura 2000;
(iii) integrirani pristopi za izvajanje 
prednostnih okvirjev ukrepanja (PAF).


V sklopu programa Life je Notranjski regijski park med letoma 2007-2009 že izvajal projekt Presihajoče Cerkniško jezero, poleg tega pa je bil partner na projektu “Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca Crex crex v Sloveniji”, ki ga je koordiniralo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Z veseljem napišemo, da je Notranjski regijski park ena uspešnejših javnih institucij v Sloveniji pri pridobitvi EU sredstev.
Komentarji

Priljubljene objave