VEČER NRP: »NOTRANJSKI PARK V NASLEDNJIH 5 LETIH«


Notranjski regijski park je v torek, 23. oktobra 2018, pripravil večer NRP z naslovom »Notranjski park v naslednjih 5 letih«. Cilj tovrstnega druženja je predstavitev projektnih aktivnostih parka in vzpostavitev ter vzdrževanje dialoga z lokalnim prebivalstvom in vsemi ostalimi, ki jih razvoj Notranjskega parka zanima.

Obiskovalce prireditve v Kulturnem domu Cerknica, ki so skorajda napolnili dvorano, je uvodoma pozdravil direktor Notranjskega parka, Matevž Podjed. V nadaljevanju pestrega programa večera NRP so zaposleni predstavili aktivnosti, ki se v parku že izvajajo, ter tiste, ki se jih načrtuje za prihodnost, udeležence večera pa povabili k aktivnemu sodelovanju z odgovarjanjem na vprašanja, podajanjem mnenj in odpiranjem novih vprašanj.


Rdeča nit predavanja Irene Likar, vodje projekta LIFE Stržen, je bil pomen območij Natura 2000 v Notranjskem regijskem parku, ki so bila določena na podlagi izbranih živalskih vrst in njihovih življenjskih prostorov ter v evropskem merilu izstopajo z izjemno dobro ohranjeno naravo. V svoji predstavitvi je izpostavila Cerkniško jezero in poudarila, da so sredstva, pridobljena za izvajanje projektov LIFE STRŽEN in KRAS.RE.VITA, namenjena izključno naravovarstvenim ukrepom. V ta namen bo Notranjski park v prihodnjih letih obnovil strugo Stržena, uredil 77 hektarjev zaraščenih površin, vzpostavil mirno cono za bobnarico, ogroženo vrsto čaplje, postavil infrastrukturo za usmerjanje obiskovalcev ter izvajal nadzor na Cerkniškem jezeru. 

Dejvid Tratnik, koordinator projekta KRAS.RE.VITA, je podrobneje predstavil načrtovano infrastrukturo na Cerkniškem jezeru. Vključevala bo Info center kot vstopno točko v zavarovano območje, učno pot z interpretacijskimi točkami, ki bo potekala od Dolenjega Jezera do Otoka, tri vstopno izstopna mesta za privez čolnov, t. i. pontone, in pet ptičjih opazovalnic. Oblikovna zasnova celotne infrastrukture bo temeljila na sonaravnih oblikah, tako da se bo v čim večji meri zlila z naravnim okoljem, njen namen pa je preusmeritev obiskovalcev Cerkniškega jezera iz najobčutljivejših območij na obrobje. 


V tretji točki večera je nastopil Matevž Podjed, direktor Notranjskega parka, ki je v svojem govoru poudaril pomen sodelovanja med lokalnim prebivalstvom in parkom. Povzel je nekaj preteklih uspešnih dogodkov in akcij parka, kot so naravoslovni dnevi, ustvarjalni natečaji in tematske nedelje, ter napovedal smernice za sodelovanje v prihodnje. Na področju turizma so to turistični produkti na osnovi vzdržnega turizma, na področju kmetovanja težnja po skupnem upravljanju jezera, na področju lova in ribolova pa uvajanje in razvoj novih storitev in produktov, ki bodo ustvarjali tudi nove poslovne priložnosti.
Za konec se je Miha Jernejčič, naravovarstveni svetovalec projekta LIFE NATURAVIVA, dotaknil še večno pereče teme turizma na Notranjskem. Orisal je tipičnega obiskovalca Notranjskega parka, ki ima rad naravo in mir, je izobražen, aktiven in odgovoren in navadno obišče park v želji po opazovanju divjega živalskega sveta. Da privabimo take vrste turista, pa je potrebna predvsem ohranjena narava. Čeprav sta pojma varovanje narave in turizem na prvi pogled nezdružljiva, pa bi moral biti izziv lokalnih turističnih ponudnikov prav v prepletanju obojega. Obiskovalec, ki bo naravne lepote znal ceniti, si bo namreč prizadeval tudi za njeno ohranitev.

Vabljeni tudi k poslušanju prispevka o večeru NRP na Radiu 94: Komentarji

Priljubljene objave