HIŠNO PERO: IZJEMNI KRTAČNI STROJ ZA OBNOVO TRAVNIKOV

V Notranjskem parku za obnovo travnikov skrbimo na poseben način. Z vrstno bogatih travnikov nabiramo semena in jih sejemo na vrstno osiromašene površine. Semena žanjemo s posebnim krtačnim traktorskim priključkom, ki so ga razvili na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Gre za edini tako velik krtačni stroj pri nas, ki lahko žanje na velikih površinah, kar omogoča zbiranje večjih količin semenskih mešanic.

Dragocena travniška semena. Foto: Arhiv NRP
 
Krtačni stroj med delom. Foto: Rudi Kraševec
 

Da vse to počnemo, nam finančno omogoča projekt LIFE for SEEDS, sestrski projekt projekta LIFE Stržen (slednji se po šestih letih počasi zaključuje). V projektu smo eden od partnerjev. Vodilni je Društvo za proučevanje in opazovanje ptic Slovenije (DOPPS – BirdLife Slovenia), sodelujejo pa, poleg Notranjskega parka, še Javni zavod Triglavski narodni park in Javni zavod Krajinski park Goričko.

Nabiranje semenskih mešanic. Foto: Urša Gajšek

Kartografiranje semen na travnikih Cerkniškega jezera. Foto: Jošt Stergaršek

Kako semena zbiramo in shranjujemo v praksi, je zanimalo raziskovalno novinarsko ekipo oddaje Ugriznimo znanost z RTV Slovenija, in prišli so k nam, da si jo ogledajo v živo. Oglejte si naše shranjevanje semen za zanamce tudi vi!

Posnetek uporabe krtačnega stroja


Žetev dragocenih semen. Foto: Rudi Kraševec
 

Površina vrstno bogatih, naravovarstveno pomembnih travišč na območjih Natura 2000 v Sloveniji se zmanjšuje. Glavna dejavnika ogrožanja sta intenzifikacija kmetijstva (premena v njive, gnojenje, zgodnja prva košnja, večkratne košnje letno, intenzivna paša, dosejevanje, apnenje) ter njegovo opuščanje, ki vodi v zaraščanje z grmovjem in gozdom. Naš projekt se osredotoča na vzpostavitev semenske banke za značilne vrste treh na nivoju EU prioritetnih habitatnih tipov: suhih travnikov z orhidejami, volkovij ter presihajočih jezer, ki jih poleg vodnih habitatov gradijo tudi številni tipi mokrotnih travnikov. Zlasti stanje suhih travnikov z orhidejami je v Sloveniji v zadnjem poročilu po Habitatni direktivi za obdobje 2013-2018 ocenjeno kot izjemno slabo. 


Rastlinsko bogato Cerkniško polje želimo ohraniti tako, kot je danes. Foto: Jošt Stergaršek
Površina vrstno bogatih, naravovarstveno pomembnih travišč na območjih Natura 2000 v Sloveniji se na žalost zmanjšuje. Foto: Urša Gajšek

V projektu nameravamo shraniti 12.000 vzorcev semen (akcesij) vsaj 300 vrst rastlin z omenjenih treh habitatnih tipov. Semena bomo nabirali na 21 območjih Natura 2000 , ki so bila izbrana tako, da pokrivajo celotno Slovenijo, kar bo zagotovilo veliko genetsko pestrost. Vse akcesije, nabrane v projektu, bodo shranjene v dveh semenskih bankah: ena bo v Infrastrukturnem centru Jablje na Kmetijskem inštitutu Slovenije, njen duplikat pa v NR Ormoške lagune. Za potrebe vodenja evidenc v obeh vzpostavljenih semenskih bankah bo izdelana napredna podatkovna baza, dostopna tudi prek spletne aplikacije za pametne telefone. 

V projektu nameravamo shraniti 12.000 vzorcev semen (akcesij) vsaj 300 vrst rastlin. Foto: Katarina Denac

Del ekipe sodelavecv projekta LIFE for SEEDS.

Konkretne akcije na terenu bomo nadgradili z aktivnostmi za izobraževanje in osveščanje. Izdali bomo priročnik z navodili za renaturacijo travišč z uporabo avtohtonega semenskega materiala, v katerega bomo vključili tudi rezultate intervjujev z vsaj 100 lastniki dobro ohranjenih travnikov, ki bodo iz prve roke povedali, kako upravljajo travnike, da so tako biodiverzitetno bogati. Načrtovana so tudi številna predavanja, delavnice, dogodki (npr. dnevi odprtih vrat, prikaz delovanja krtačnega stroja, bazar semen), videoklipi, tematske številke partnerskih revij, raziskovalni tabori za študente biologije in agronomije, raziskovalni tabori za otroke, naravoslovni dnevi, terenski ogledi s kmeti ter štirje obiski za izmenjavo znanja z drugimi projekti. Komentarji

Priljubljene objave