Notranjski park in Natura 2000


Prebivalci ob Cerkniškem jezeru smo od vedno vedeli, da je jezero z okolico nekaj posebnega. Poleg presihanja jezera, ki vsak dan spreminja podobo in nas s svojo lepoto vedno znova pušča brez besed, so posebni tudi številni travniki. Ti nudijo domovanje, površine za prehranjevanje in gnezdenje številnim vrstam ptic. Prav tako so pomembno postajališče na njihovih selitvah, kjer se lahko v miru odpočijejo, nahranijo in naberejo novih moči. Širše območje, vključno z obsežnim Javorniškim gozdnim kompleksom pa je pomembno prehodno območje za velike zveri.


Na našem območju se stikajo in prekrivajo kar devet Natura 2000 območij. Znotraj Notranjskega parka v celoti ležijo Cerkniško jezero, Kozje stene pri Slivnici, Bezuljak in Notranjski trikotnik. Meje Parka pa prestopajo še območja Snežnik-Pivka, Planinsko polje, Javorniki - Snežnik, Krimsko hribovje - Menišija in Kočevsko. V prejšnjem prispevku smo že pisali o Natura 2000 in njenem pomenu. Mnogi namreč zmotno mislijo, da moramo na območjih, ki so pod Naturo 2000, zaradi ohranjanja narave ustaviti vse dejavnosti. Mnogi habitati so celo odvisni od dejavnosti človeka in kmetijstva- Zato lahko rečemo, da Natura 2000  skrbi tudi za ohranjanje obstoječe prakse gospodarjenja, ker tudi človek soustvarja ta območja s košnjo ali pa s ponovnim obujanjem ekstenzivnega kmetijstva tam kjer se paša in košnja opušča.

Z naravi prijaznim načinom kmetovanja na območju vzdržujemo ekstenzivno gojene in pozno košene travnike ter vlažna travišča, ki so dom številnim ogroženim vrstam metuljev in ptic. Brez človekovega vpliva bi ta zemljišča zarastla in s tem bi izgubili gnezdišča bobnarice, kosca, domove metuljev in drugih žuželk.


Za ohranjanje ugodnega stanja je na večjem delu območja treba le ohranjati pretekle prakse. Ponekod je potrebno uvesti manjše prilagoditve obstoječih dejavnosti, če želimo zagotoviti, da bo raba zemljišč združljiva s cilji ohranjanja narave, ni pa potrebno uvajati novih sistemov ali praks. Eden izmed takih primerov je nekaj tednov kasnejša košnja, s katero omogočimo, da se mladiči ptic, ki tam gnezdijo, umaknejo in tako izognejo kosilnici.


Le redko so potrebni tudi večji ukrepi; tu gre na našem območju predvsem za primere, ko z obnovo naravnih strug vodotokov življenjsko okolje vrnemo v nekdanje ugodno stanje, podaljšamo čas zadrževanja vode na jezeru in povečamo površino vodnih habitatov.

Prostor za vse
Skupaj s čudovitimi naravnimi danostmi smo si soustvarili okolje izrednega pomena. To ravnovesje smo dolžni vzdrževati tudi za prihodnje rodove. To je možno z ozaveščenostjo vseh nas, odgovornim ravnanjem vsakega posameznika in ohranjanjem preteklih praks. Vključenost večjega dela našega območja v omrežje Nature 2000 nam je priznanje, da s svojim okoljem ravnamo odgovorno in trajnostno in spodbuda, da se trudimo še vnaprej.

Komentarji

Priljubljene objave